Bài 34: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 – Lịch sử 9

Bài viết này chúng tôi xin khái quát lại kiến thức lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 có nhiều chuyển biến trải qua cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ từ năm 1945. Quá trình ấy đã viết lên trang lịch sử hào hùng của dân tộc.

A. Tìm hiểu lý thuyết

I – Các giai đoạn chính và đặc điểm của tiến trình lịch sử:

1) Giai đoạn 1919- 1930:

– Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp đã đưa xã hội Việt Nam thực sự trở thành một xã hội thuộc địa nửa phong kiến.

– Đảng cộng sản Việt Nam ra đời, cách mạng Việt Nam bước vào một giai đoạn phát triển mới.

2) Giai đoạn 1930- 1945:

– Đảng lãnh đạo các tầng lớp nhân dân liên tiếp đấu tranh qua ba cao trào cách mạng: 1930- 1931, 1936- 1939, 1939- 1945.

– Khi phát xít Nhật đầu hàng, Đảng đã kịp thời lãnh đạo nhân dân nổi dậy giành chính quyền trong cả nước, cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

3) Giai đoạn 1945- 1954:

Cả nước tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và giành thắng lợi với chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) và Hiệp định Giơ- ne- vơ.

4) Giai đoạn 1954- 1975:

– Đất nước tạm thời chia làm hai miền với hai chế độ chính trị, xã hội khác nhau.

– Đảng lãnh đạo nhân dân cả nước thực hiện đường lối: Kết hợp giương cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đưa sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và chống Mỹ, cứu nước đi đến thắng lợi.

5) Giai đoạn 1975 đến nay:

– Cả nước chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa.

– Công cuộc đổi mới đất nước (từ 1986), đã đạt được những thành tựu lớn trên nhiều lĩnh vực, chủ yếu là về kinh tế.

II – Nguyên nhân thắng lợi, những bài học kinh nghiệm, phương hướng đi lên:

1) Nguyên nhân thắng lợi:

– Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự đúng đắn, sáng tạo.

– Nhân dân giàu lòng yêu nước, lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm.

– Sự đoàn kết của ba dân tộc Đông Dương, sự đồng tình, ủng hộ, giúp đỡ của các lực lượng cách mạng, hòa bình, dân chủ trên thế giới, nhất là của Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN khác.

2) Bài học kinh nghiệm:

– Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

– Củng cố và tăng cường khối đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.

– Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố hàng đầu của mọi sự thắng lợi.

3) Phương hướng đi lên:

Xây dựng chủ nghĩa xã hội do nhân dân làm chủ. Nhà nước là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Một số chuyên mục của lịch sử lớp 9

Tổng kết lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thế giới thứ nhất đến năm 2000 để các bạn có cái nhìn khái quát về lịch sử nước nhà trải qua hơn 50 năm với nhiều thăng trầm và đau thương nhưng vẫn mạnh mẽ vươn mình vượt qua. Để rồi có được nền độc lập tự chủ, kinh tế -xã hội ngày càng phát triển. Chúc các bạn học tập hiệu quả!

Bài viết liên quan