Câu hỏi ôn tập bài 14: Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (Phần 2) – Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN 2

Câu hỏi 9: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp đã thi hành ở Việt Nam những thủ đoạn chính trị nào?

Trả lời câu hỏi:

– Mọi quyền hành đều bị thâu tóm trong tay người Pháp, vua quan Nam triều chỉ làm bù nhìn tay sai. Nhân dân ta không được hưởng chút quyền tự do, dân chủ nào, mọi hành động yêu nước đều bị đàn áp, khủng bố.

– Pháp thi hành chính sách “chia để trị”: chia nước ta thành ba ki: Bắc Kì, Trung Kì, Nam Kì với ba chế độ khác nhau; đồng thời còn chia rẽ giữa các dân tộc đa số và thiểu số, giữa các tôn giáo.

– Triệt để lợi dụng bộ máy cường hào ở nông thôn để củng cố uy quyền và bảo vệ sự thống trị của Pháp.

Câu hỏi 10: Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, thực dân Pháp đã thi hành ở Việt Nam những thủ đoạn gì về văn hóa giáo dục?

Trả lời câu hỏi:

– Triệt để thi hành chính sách văn hóa nô dịch nhằm gây tâm lí tự ti, ra sức khuyến khích các hoạt động mê tín, dị đoan, các tệ nạn xã hội như cờ bạc, rượu chè v.v…

– Trường học được mở rất hạn chế, chủ yếu là các trường tiểu học, các trường trung học chỉ có ở một số thành phố lớn (Hà Nội, Huế, Sài Gòn). Các trường đại học và cao đẳng ở Hà Nội thực chất chỉ là những trường chuyên nghiệp.

-Sách, báo xuất bản công khai được lợi dụng triệt để vào việc tuyên truyền chính sách “khai hóa” của thực dân và gieo rắc ảo tưởng hòa bình hợp tác với thực dân cướp nước và vua quan bù nhìn bán nước.

Câu hỏi 11: Thực dân Pháp thi hành các thủ đoạn chính trị, văn hóa giáo dục nói trên nhằm mục đích gì?

Trả lời câu hỏi:

Mục đích của các thủ đoạn trên là để phục vụ cho công cuộc đẩy mạnh khai thác, bóc lột và củng cố bộ máy chính trị của thực dân Pháp ở Việt Nam.

Câu hỏi 12: Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của đế quốc Pháp đã tác động đến tình hình xã hội Việt Nam như thế nào?

Trả lời câu hỏi:

Chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai của đế quốc Pháp đã tác động đến xã hội Việt Nam:

– Đẩy nhanh sự phân hóa các giai cấp trong xã hội Việt Nam và làm nảy sinh những giai cấp mới: giai cấp công nhân ra đời trong cuộc khai thác lần thứ nhất đã phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng trong cuộc khai thác lần thứ hai, còn tiểu tư sản và tư sản trở thành giai cấp.

– Mỗi giai cấp trong xã hội có địa vị kinh tế và quyền lợi xã hội khác nhau, nên thái độ chính trị và khả năng cách mạng cũng khác nhau.

Câu hỏi 13: Xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã có sự phân hóa giai cấp như thế nào?

Trả lời câu hỏi:

Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, sự phân hóa giai cấp trong xã hội Việt Nam ngày càng sâu sắc:

– Giai cấp địa chủ phong kiến ở nông thôn ngày càng gia kết chặt chẽ hơn với thực dân Pháp để thống trị, bóc lột. Giai cấp địa chủ có sự phân hóa thành các bộ phận địa chủ lớn, địa chủ vừa và nhỏ,

– Giai cấp tư sản Việt Nam mới ra đời, phần đông trong số này là những tiểu chủ đứng trung gian làm thầu khoán, cung cấp nguyên liệu, vật liệu hay đại lí hàng hóa cho tư bản Pháp, khi đã kiếm được số vốn khá, họ đứng ra kinh doanh riêng và trở thành những nhà tư sản như Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Hữu Thu v.v… giai cấp tư sản Việt Nam phân hóa thành hai bộ phận: tầng lớp tư sản mại bản và tầng lớp tư sản dân tộc.

– Tầng lớp tiểu tư sản thành thị tăng nhanh về số lượng. Họ cũng bị tư bản Pháp ráo riết chèn ép, bạc đãi, khinh rẻ, đời sống bấp bênh, dễ bị xô đẩy vào con đường phá sản và thất nghiệp.

– Giai cấp nông dân chiếm trên 90% dân số, bị thực dân, phong kiến áp bức, bóc lột nặng nề nên bị bần cùng hóa và phá sản trên quy mô lớn.

– Giai cấp công nhân phát triển khá nhanh trong thời kì khai thác lần thứ hai cả về số lượng lẫn chất lượng, phần lớn công nhân tập trung tại các vùng mỏ, đồn điền cao su và các thành phố công nghiệp, bị ba tầng áp bức bóc lột của thực dân, phong kiến và tư sản người Việt.

Câu hỏi 14: Em hãy cho biết thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất ?

Trả lời câu hỏi:

Thái độ chính trị và khả năng cách mạng của các giai cấp trong xã hội Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất:

– Giai cấp địa chủ phong kiến ở nông thôn ngày càng gia kết chặt chẽ hơn với thực dân Pháp, là đối tượng của cách mạng cần phải đánh đổ. Tuy nhiên cũng có một bộ phận, nhất là địa chủ vừa và nhỏ, có tinh thần yêu nước nên đã tham gia vào các phong trào yêu nước khi có điều kiện.

– Giai cấp tư sản Việt Nam phân hóa thành hai bộ phận: tầng lớp tư sản mại bản có quyền lợi gắn liền với đế quốc nên gia kết chặt chẽ về chính trị với chúng; tầng lớp tư sản dân tộc có khuynh hướng kinh doanh độc lập nên ít nhiều có tinh thần dân tộc dân chủ, chống đế quốc và phong kiến, nhưng thái độ không kiên định, dễ thỏa hiệp.

– Tầng lớp tiểu tư sản thành thị tăng nhanh về số lượng, đặc biệt là bộ phận trí thức, sinh viên, học sinh có điều kiện tiếp xúc với các trào lưu tư tưởng văn hóa tiến bộ bên ngoài, nên có tinh thần hăng hái cách mạng và là một lực lượng trong quá trình cách mạng dân tộc dân chủ ở nước ta.

– Giai cấp nông dân chiếm trên 90% dân số, bị thực dân, phong kiến áp bức, bóc lột nặng nề, bần cùng hóa và phá sản trên quy mô lớn nên đây là lực lượng hăng hái và đông đảo nhất của cách mạng.

– Giai cấp công nhân phát triển khá nhanh cả về lực lượng lẫn chất lượng, bị ba tầng áp bức bóc lột của thực dân, phong kiến, tư sản người Việt nên có tinh thần cách mạng triệt để và nhanh chóng vươn lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Câu hỏi 15: Vì sao giai cấp công nhân Việt Nam nhanh chóng vươn lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng nước ta ?

Trả lời câu hỏi:

Ngoài những đặc điểm chung của giai cấp công nhân quốc tế, giai cấp công nhân Việt Nam còn có những đặc điểm riêng: bị ba tầng áp bức bóc lột của thực dân, phong kiến, tư sản người Việt; có quan hệ tự nhiên gắn bó với giai cấp nông dân; kế thừa truyền thống yêu nước anh hùng và bất khuất của dân tộc.

Trên cơ sở đó, giai cấp công nhân Việt Nam nhanh chóng vươn lên nắm quyền lãnh đạo cách mạng giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp.

Một số chuyên mục của lịch sử lớp 9

Xem thêmCâu hỏi ôn tập bài 14: Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (Phần 1) – Lịch sử 9

Bài viết liên quan