Câu hỏi ôn tập bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở nước ngoài trong những năm 1919-1925 ( Phần 1) – Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN 1

Câu hỏi 1: Em hãy nhắc lại những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ 1911-1918 ?

Trả lời câu hỏi:

+ Năm 1911, xuất phát từ lòng yêu nước thương dân, Nguyễn Ái Quốc ra đi tìm đường cứu nước.

+ Từ năm 1911 đến năm 1918, Người đi khắp châu Á-  Âu- Phi – Mĩ, thâm nhập vào phong trào quần chúng, kiếm sống và hoạt động cách mạng. Qua đó, Người đã rút ra kết luận quan trọng đầu tiên về bạn và thù.

Câu hỏi 2: Trình bày những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp trong những năm 1919 – 1923.

Trả lời câu hỏi:

– Ngày 18-6-1919, Nguyễn Ái Quốc thay mặt những người Việt Nam yêu nước sống ở Pháp đã đưa tới hội nghị Véc-xai Bản yêu sách của nhân dân An Nam đòi Chính phủ Pháp phải thừa nhận các quyền tự do, dân chủ, quyền bình đẳng và quyền tự quyết của dân tộc Việt Nam.

– Tháng 7-1920, Nguyễn Ái Quốc đọc Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin.

– Tháng 12-1920, tại Đại hội của Đảng Xã hội Pháp họp ở Tua, Nguyễn Ái Quốc bỏ phiếu tán thành việc gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.

– Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc sáng lập Hội liên hiệp thuộc địa, viết báo Người cùng khổ. Ngoài ra, Người còn viết bài cho các báo Nhân đạo, Đời sống công nhân và viết cuốn sách Bản án chế độ thực dân Pháp.

Câu hỏi 3: Sự kiện Nguyễn Ái Quốc gửi tới hội nghị Véc-xai Bản yêu sách của nhân dân An Nam có tác dụng như thế nào?

Trả lời câu hỏi:

Những yêu sách nói trên không được chấp nhận, những việc làm đó đã có tiếng vang lớn đối với nhân dân Việt Nam, nhân dân Pháp và nhân dân các thuộc địa Pháp.

Câu hỏi 4: Việc Nguyễn Ái Quốc đọc được Luận cương của Lênin (7/1920) có ý nghĩa gì?

Trả lời câu hỏi:

-Luận cương khẳng định lập trường của Quốc tế Cộng sản là kiên quyết ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc ở các nước phương Đông. Từ đó, Nguyễn Ái Quốc hoàn toàn tin theo Lênin và đứng về Quốc tế thứ ba.

– Luận cương của Lênin cũng đã chỉ ra cho Nguyễn Ái Quốc con đường giành độc lập cho dân tộc là con đường cách mạng vô sản.

Câu hỏi 5: Sự kiện Nguyễn Ái Quốc gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp có ý nghĩa như thế nào?

Trả lời câu hỏi:

Nguyễn Ái Quốc gia nhập Quốc tế thứ ba và tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp có ý nghĩa to lớn:

Đánh dấu bước ngoặt trong hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc, từ một người yêu nước trở thành một người cộng sản, từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Mác – Lênin và đi theo con đường cách mạng vô sản.

Câu hỏi 6: Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì mới và khác với những nhà yêu nước trước?

Trả lời câu hỏi:

– Các bậc tiền bối như Phan Bội Châu chọn con đường đi sang phương Đông (Nhật Bản, Trung Quốc). Đối tượng mà ông gặp gỡ là những chính khách Nhật Bản để xin họ giúp Việt Nam đánh Pháp, chủ trương đấu tranh bạo động.

– Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường đi sang phương Tây, nơi có tư tưởng tự do, bình đẳng, bác ái, có khoa học – kĩ thuật và nền văn minh phát triển. Trong quá trình đó, Người bắt gặp chân lí cứu nước là chủ nghĩa Mác – Lênin và xác định con đường cứu nước theo Cách mạng tháng Mười Nga. Đây là con đường cứu nước duy nhất đúng đắn với dân tộc ta cũng như đối với các dân tộc thuộc địa và phụ thuộc khác vì nó phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.

Câu hỏi 7: Trình bày những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô trong những năm 1923 – 1924 ?

Trả lời câu hỏi:

– Giữa năm 1923, Nguyễn Ái Quốc rời Pháp sang Liên Xô dự Hội nghị Quốc tế Nông dân và được bầu vào Ban Chấp hành. Sau đó, Người quay lại Liên Xô một thời gian, vừa làm việc, vừa nghiên cứu học tập.

– Người còn viết bài cho báo Sự thật, tạp chí Thư tín quốc tế

– Tháng 7-1924, Nguyễn Ái Quốc tham dự và đọc tham luận tại Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản.

Câu hỏi 8: Bản tham luận của Nguyễn Ái Quốc tại Đại hội lần thứ V Quốc tế Cộng sản đề cập đến những vấn đề gì ?

Trả lời câu hỏi

Bản tham luận của Nguyễn Ai Quốc trình bày những lập trường, quan điểm về vị trí, chiến lược của cách mạng ở các nước thuộc địa; về mối quan hệ giữa phong trào công nhân ở các nước đế quốc với phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa; về vai trò và sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân ở các nước thuộc địa.

Câu hỏi 9: Những quan điểm, tư tưởng của Nguyễn Ái Quốc có tác dụng gì đối với cách mạng Việt Nam?

Trả lời câu hỏi:

– Những quan điểm, tư tưởng được giới thiệu trong các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc và được bí mật truyền bá về nước, đến với các tầng lớp nhân dân có tác dụng kích thích phong trào dân tộc phát triển, chuyển biến theo xu hướng cách mạng vô sản.

– Đó cũng là bước chuẩn bị quan trọng về chính trị và tư tưởng cho sự thành lập chính đảng vô sản ở Việt Nam trong giai đoạn sau này.

Một số chuyên mục của lịch sử lớp 9

Xem thêm: Câu hỏi ôn tập bài 14: Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất (Phần 2) – Lịch sử 9

 

Bài viết liên quan