Câu hỏi ôn tập bài 17: Cách mạng Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản ra đời – Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu hỏi 1: Phong trào Cách mạng Việt Nam trong hai năm 1926-1927 diễn ra như thế nào?

Trả lời câu hỏi:

– Trong hai năm 1926 – 1927, liên tiếp bùng nổ nhiều cuộc bãi công của công nhân, viên chức, học sinh học nghề. Lớn nhất là các cuộc bãi công của công nhân nhà máy sợi Nam Định, công nhân hai đồn điền cao su Cam Tiêm, Phú Riềng (Bình Phước) và công nhân đồn điền cà phê Ray-na (Thái Nguyên).

– Trên đà đó, phong trào công nhân đã mang tính thống nhất trong toàn quốc. Nhiều cuộc đấu tranh nổ ra từ Bắc chí Nam.

– Phong trào nông dân, phong trào tiểu tư sản và các tầng lớp nhân dân yêu nước khác cũng phát triển mạnh mẽ trong cả nước.

Câu hỏi 2: Phong trào đấu tranh của công nhân, viên chức, học sinh học nghề trong những năm 1926 – 1927 đã có những điểm gì mới so với thời gian trước?

Trả lời câu hỏi:

– Các cuộc đấu tranh của công nhân mang tính chất chính trị, vượt ra ngoài phạm vi một xưởng, bước đầu liên kết nhiều ngành, nhiều địa phương, điều này cho thấy trình độ giác ngộ của công nhân đã nâng lên rõ rệt.

– Phong trào nông dân, phong trào tiểu tư sản và các tầng lớp nhân dân yêu nước khác phát triển, kết thành một làn sóng cách mạng dân tộc dân chủ khắp cả nước, trong đó giai cấp công nhân đã trở thành một lực lượng chính trị độc lập.

Câu hỏi 3: Tân việt Cách mạng đảng ra đời trong hoàn cảnh nào?

Trả lời câu hỏi:

* Hoàn cảnh ra đời của Tân Việt Cách mạng Đảng:

– Trong phong trào yêu nước dân chủ mạnh mẽ đầu những năm 20 của thế kỉ XX, một số sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Đông Dương và nhóm tù chính trị cũ ở Trung Kì đã thành lập Hội Phục Việt.

– Bị lộ sau khi rải truyền đơn đòi nhà cầm quyền Pháp thả nhà yêu nước Phan Bội Châu (11-1925), Hội Phục Việt đã đổi tên nhiều lần và cuối cùng lấy tên là Tân Việt Cách mạng đảng (7-1928).

Câu hỏi 4: Nêu những hoạt động của Tân việt Cách mạng đảng ?

Trả lời câu hỏi:

– Cử người trong tổ chức của mình sang dự các lớp huấn luyện của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và vận động hợp nhất với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

– Nội bộ của Tân Việt đã có sự phân hóa sâu sắc và một số đảng viên tiên tiến của Tân Việt đã chuyển sang Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Câu hỏi 5; Tân Việt Cách mạng đảng phân hóa như thế nào?

Trả lời câu hỏi:

– Tân Việt Cách mạng đảng ra đời và hoạt động trong điều kiện Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát triển mạnh, lí luận và tư tưởng cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin có ảnh hưởng lớn, cuốn hút nhiều đảng viên trẻ, tiên tiến đi theo.

– Nội bộ của Tân Việt đã có sự phân hóa sâu sắc thành hai xu hướng tư tưởng; vô sản và tư sản. Một số đảng viên tiên tiến của Tân Việt đã chuyển sang Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, tích cực chuẩn bị tiến tới thành lập một chính đảng kiểu mới theo chủ nghĩa Mác – Lênin.

Câu hỏi 6: Em có nhận xét gì về tổ chức Tân Việt Cách mạng đảng so với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?

Trả lời câu hỏi:

So với Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, Tân Việt còn nhiều hạn chế song cũng là một tổ chức cách mạng mới của những trí thức trẻ và thanh niên tiểu tư sản yêu nước.

Một số chuyên mục của lịch sử lớp 9

Xem thêm:

Bài viết liên quan