Câu hỏi ôn tập bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ( Phần 2) – Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN 2

Câu hỏi 7: Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội diễn ra như thế nào?

Trả lời câu hỏi:

-Sáng 19-8, đồng bào Hà Nội kéo tới quảng trường Nhà hát Lớn dự cuộc mít tinh do Mặt trận Việt Minh tổ chức, Đại biểu Việt Minh đọc Tuyên ngôn, Chương trình của Việt Minh và kêu gọi nhân dân đứng lên giành chính quyền. Bài hát Tiến quân ca lần đầu tiên vang lên.

-Cuộc mít tinh nhanh chóng chuyển thành biểu tình, chia ra nhiều đoàn đi chiếm các công sở của chính quyền bù nhìn. Trước khí thế của quần chúng khởi nghĩa, quân Nhật không dám chống lại. Cuộc khởi nghĩa đã thắng lợi hoàn toàn ở Hà Nội.

Câu hỏi 8: Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội có ý nghĩa gì?

Trả lời câu hỏi:

Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi ở Hà Nội có ý nghĩa quan trọng vì Hà Nội là trung tâm chính trị đầu não ở cả Đông Dương thời Pháp thống trị, Hà Nội giành được chính quyền cổ vũ nhân dân cả nước hăng hái tiến lên giành chính quyền, làm kẻ thù hoang mang lo sợ, thúc đẩy cuộc khởi nghĩa nhanh chóng thắng lợi trong cả nước.

Câu hỏi 9: Tiến trình Cách mạng tháng Tám đã diễn ra như thế nào ?

Trả lời câu hỏi:

-Cách mạng tháng Tám diễn ra rất nhanh chóng, mở đầu là cuộc khởi nghĩa ở Thái Nguyên chiều 16/8, tiếp đó nhân dân ở nhiều xã, huyện thuộc một số tỉnh đã nối tiếp nhau chớp thời cơ nổi dậy giành chính quyền. Bốn tỉnh giành được chính quyền ở tỉnh lị sớm nhất trong cả nước là Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh và Quảng Nam.

-Ngày 19-8, cuộc khởi nghĩa ở Hà Nội thắng lợi và giành được chính quyền. Ngày 23-8, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế. Ngày 25-8, khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn. Trước khí thế vũ bão của cách mạng, vua Bảo Đại phải thoái vị. Chỉ trong vòng 15 ngày (từ ngày 14 đến 28-8), cuộc Tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước.

Câu hỏi 10: Sự kiện nào đánh dấu sự thành công của Cách mạng tháng Tám?

Trả lời câu hỏi:

Thành công của Cách mạng tháng Tám được đánh dấu bằng sự kiện trọng đại đó là ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, trước hàng chục vạn đồng bào Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Câu hỏi 11: Sự lãnh đạo kịp thời, sáng tạo của Đảng Cộng sản Đông Dương và của lãnh tụ Hồ Chí Minh trong Cách mạng tháng Tám thể hiện ở những điểm nào?

Trả lời câu hỏi:

-Khi thời cơ xuất hiện, Đảng ta đứng đầu là Hồ Chí Minh đã kịp thời hạ lệnh Tổng khởi nghĩa trong toàn quốc.

-Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc được thành lập và ra Quân lệnh số 1 kêu gọi toàn dân nổi dậy.

-Tiến hành Hội nghị toàn quốc ở Tân Trào (Tuyên Quang) từ ngày 14 đến 15-8-1945 và quyết định phát động Tổng khởi nghĩa trong cả nước, giành lấy chính quyền trước khi quân Đồng minh kéo vào.

-Tiến hành Đại hội Quốc dân ở Tân Trào (16-8) và nhất trí tán thành quyết định Tổng khởi nghĩa, thông qua 10 chính sách của Việt Minh, lập Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam.

– Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư tới đồng bào cả nước kêu gọi nổi dậy Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Câu hỏi 12: Trình bày ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám.

Trả lời câu hỏi:

  • Đối với dân tộc:

+ Cách mạng tháng Tám là một sự kiện vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam vì nó đã phá tan hai tầng xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp và phát xít Nhật, đồng thời lật nhào chế độ quân chủ chuyên chế tồn tại ngót ngàn năm, đưa nước Việt Nam từ một nước thuộc địa đã trở thành một nước độc lập dưới chế độ dân chủ cộng hòa, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ thành người dân độc lập, tự do, làm chủ nước nhà.

+ Mở ra một kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc: kỉ nguyên giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp, kỉ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

  • Đối với quốc tế:

+ Cách mạng tháng Tám là thắng lợi đầu tiên trong thời đại mới của một dân tộc nhược tiểu đã tự giải phóng khỏi ách đế quốc thực dân.

+ Cách mạng tháng Tám đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới, đặc biệt là nhân dân châu Á và châu Phi.

Câu hỏi 13: Nêu nguyên nhân thành công của Cách mạng tháng Tám ?

Trả lời câu hỏi:

Cách mạng tháng Tám thành công do các nguyên nhân sau:

-Truyền thống yêu nước đấu tranh kiên cường bất khuất của dân tộc.

-Sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng đã xây dựng được khối liên minh công nông vững chắc, tập hợp được mọi lực lượng yêu nước trong một mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi, lại biết kết hợp tài tình đấu tranh vũ trang với đấu tranh chính trị, đấu tranh du kích với khởi nghĩa từng phần ở nông thôn, tiến lên phát động tổng khởi nghĩa cả ở nông thôn và thành thị, đánh đổ hoàn toàn bộ máy cai trị của đế quốc và phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân.

– Nhờ hoàn cảnh quốc tế vô cùng thuận lợi khi Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh đã đánh bại phát xít Đức – Nhật.

Câu hỏi 14: Nguyên nhân nào quan trọng nhất dẫn đến thành công của Cách mạng tháng Tám? Vì sao?

Trả lời câu hỏi:

Cách mạng tháng Tám đã nhanh chóng giành được thắng lợi trong cả nước là nhờ hoàn cảnh khách quan thuận lợi khi Hồng quân Liên Xô và quân Đồng minh đã đánh bại phát xít Đức – Nhật, làm cho nước Nhật suy sụp, hoang mang. Những yếu tố chủ quan vẫn là quan trọng nhất, quyết định nhất vì Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã biết lợi dụng hoàn cảnh thuận lợi và trên cơ sở chuẩn bị chu đáo, toàn diện đã kịp thời chớp lấy thời cơ và dũng cảm phát động nhân dân ta đứng lên Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước.

Một số chuyên mục của lịch sử lớp 9

Xem thêm: Câu hỏi ôn tập bài 23: Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự thành lập nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa ( Phần 1) – Lịch sử 9

Bài viết liên quan