Câu hỏi ôn tập bài 28: Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam ( 1954-1965) (Phần 1) – Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP PHẦN 1

Câu hỏi 1: Cho biết tình hình nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 về Đông Dương ?

Trả lời câu hỏi:

– Ở miền Bắc, ngày 10/10/1954, Pháp rút khỏi Hà Nội. Đến giữa tháng 5-1955, quân Pháp rút hết quân khỏi miền Bắc và miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng.

– Ở miền Nam: Khi quân Pháp rút khỏi miền Nam (5-1956), Mĩ liền nhảy vào và dựa bọn tay sai (đứng đầu là Ngô Đình Diệm) lên nắm chính quyền ở miền Nam, thực hiện âm mưu chia cắt Việt Nam làm hai miền, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân Bự của Mĩ ở Đông Dương và Đông Nam Á.

Như vậy, nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền dưới hai chế độ chính trị – xã hội khác nhau.

Câu hỏi 2: Vì sao sau Hiệp định Giơ-ne-vơ nước ta bị chia cắt làm hai miền?

Trả lời câu hỏi:

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, nước ta bị chia cắt làm hai miền Nam Bắc là do hành động vi phạm Hiệp định Giơ-ne-vơ về Việt Nam của thực dân Pháp, sau đó là Mĩ và chính quyền Sài Gòn. Mĩ muốn thực hiện âm mưu biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ.

Câu hỏi 3: Nhiệm vụ của cách mạng nước ta sau Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 là gì?

Trả lời câu hỏi:

– Miền Bắc: Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chống đế quốc, phải tiếp tục nhiệm vụ chống phong kiến, chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa.

– Miền Nam: đấu tranh đòi thi hành đầy đủ Hiệp định Giơ-ne-vơ, đòi tự do, dân chủ, cải thiện đời hóa, chống sự khủng bố, đàn áp của địch.

– Nhiệm vụ chung của nhân dân hai miền Nam-Bắc là ra sức xây dựng miền Bắc vững mạnh, đấu tranh đòi hòa bình, độc lập và dân chủ trong cả nước, tiến tới tổ chức tổng tuyển cử tự do thống nhất đất nước.

Câu hỏi 4: Để đánh đổ giai cấp địa chủ phong kiến thực hiện khẩu hiệu:” Người cày có ruộng” ở miền Bắc, Đảng và Chính phủ ta có chủ trương gì?

Trả lời câu hỏi:

-Để đánh đổ giai cấp địa chủ phong kiến thực hiện khẩu hiệu “Người cày có ruộng”  miền Bắc, Đảng và Chính phủ ta đã chủ trương thực hiện cải cách ruộng đất.

-Khôi phục kinh tế, nhằm củng cố miền Bắc, tạo điều kiện đưa miền Bắc bước sang giai đoạn mới.

Câu hỏi 5: Quá trình thực hiện công cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc được Hiến hành như thế nào?

Trả lời câu hỏi

Cải cách ruộng đất được tiến hành từ cuối năm 1953 khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp sắp kết thúc. Ta đã tiến hành làm 5 đợt trong hơn 3 năm (1953 – 1956). Đợt đầu tiến hành trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở một số vùng tự do miền Bắc (Việt Bắc, Thanh – Nghệ -Tĩnh.,.). Bốn đợt còn lại tiến hành trong thời gian hòa bình.

Câu hỏi 6: Kết quả của công cuộc cải cách ruộng đất ở miền Bắc nước ta (1953 – 1957)?

Trả lời câu hỏi

– Có khoảng 81 vạn héc ta ruộng đất, 10 vạn trâu bò, 1,8 triệu nông cụ lấy từ tay giai cấp địa chủ chia cho 2 triệu hộ nông dân.

– Khẩu hiệu “Người cày có ruộng” đã trở thành hiện thực. Giai cấp địa chủ phong kiến bị đánh đổ. Giai cấp nông dân được giải phóng, trở
thành người làm chủ ở nông thôn.

Câu hỏi 7: Việc hoàn thành công cuộc cải cách ruộng đất ờ miền Bắc nước ta (1953 – 1957) có ý nghĩa gì ?

Trả lời câu hỏi

– Bộ mặt nông thôn miền Bắc đã thay đổi cơ bản, giai cấp địa chủ phong kiến bị đánh đổ, khối công nông liên minh được củng cố.

– Góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ khôi phục kinh tế, hàn gắn
vết thương chiến tranh ở miền Bắc.

Câu hỏi 8: Trong quá trình thực hiện cải cách ruộng đất ta mắc phải những sai làm gì?

Trả lời câu hỏi:

Trong quá trình thực hiện cải cách ruộng đất, chúng ta đã phạm một số sai lầm như đấu tố cả những địa chủ kháng chiến, những người thuộc tầng lớp trên có công với cách mạng; quy nhầm một số nông dân, cán bộ, bộ đội, đảng viên thành địa chủ. Tuy nhiên, Đảng và Chính phủ ta đã kịp thời phát hiện và sửa sai.

Câu hỏi 9: Nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau Hiệp định Giơ-ne-vơ là gì?

Trả lời câu hỏi:

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, Trung ương Đảng đã đề ra nhiệm vụ của Cách mạng miền Nam là chuyển cuộc đấu tranh vũ trang chống Pháp trước đó sang đấu tranh chính trị chống Mĩ – Diệm, đòi chúng thi hành Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954, bảo vệ hòa bình gìn giữ và phát triển lực lượng cách mạng.

Một số chuyên mục của lịch sử lớp 9

Bài viết liên quan