Câu hỏi ôn tập bài 31: Việt Nam trong năm đầu sau Đại thắng xuân 1975 – Lịch sử 9

CÂU HỎI ÔN TẬP

Câu hỏi 1: Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước cách mạng ở miền Bắc có những thuận lợi và khó khăn gì?

Trả lời câu hỏi:

– Thuận lợi: Trải qua hơn hai mươi năm (1954-1975) tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, miền Bắc đạt được những thành tự to lớn và toàn diện, đã xây dựng được cơ sở vật chất 1 kĩ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội.

– Khó khăn: cuộc chiến tranh phá hoại đã tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài đối với miền Bắc, làm cho quá trình tiến lên của đất nước bị chậm lại nhiều năm.

Câu hỏi 2: Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước, cách mạng ở miền Nam có những thuận lợi và khó khăn gì?

Trả lời câu hỏi:

* Thuận lợi:

+ Miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, chế độ thực dân mới của Mĩ cùng bộ máy chính quyền Sài Gòn ở Trung ương bị sụp đổ.

+ Trong chừng mực nhất định, miền Nam có nền kinh tế phát triển theo hướng tư bản.

* Khó khăn:

+ Cơ sở của chính quyền Sài Gòn ở địa phương cùng bao di hại xã hội vẫn còn tồn tại.

+ Kinh tế nông nghiệp vẫn còn hậu, sản xuất nhỏ và phân tán là phổ biến, phát triển mất cân đối, lệ thuộc nặng nề vào viện trợ từ bên ngoài.

+ Nhiều làng mạc, đồng ruộng bị tàn phá. Nửa triệu héc ta ruộng đất bị bỏ hoang. Một triệu héc ta rừng bị chất độc hóa học và bom đạn cày xới. Vô số bom mìn còn vùi lấp trên các cánh đồng, ruộng vườn, nơi cư trú của nhân dân.

+ Đội ngũ thất nghiệp có tới hàng triệu người. Số người mù chữ chiếm tỉ lệ lớn trong cư dân.

Câu hỏi 3: Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước được tiến hành trong hoàn cảnh lịch sử nào?

Trả lời câu hỏi:

Hoàn cảnh việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước:

– Sau Đại thắng Xuân 1975, nước ta Việt Nam đã được thống nhất về lãnh thổ, song ở mỗi miền lại tồn tại một hình thức tổ chức nhà nước khác nhau.

– Nguyện vọng chính đáng của nhân dân cả nước là muốn thống nhất về mặt Nhà nước.

Câu hỏi 4: Quá trình hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước diễn ra như thế nào?

Trả lời câu hỏi:

– Tháng 9-1975, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 24 họp đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

– Từ ngày 15 đến 21-11-1975, Hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước họp tại Sài Gòn đã hoàn toàn nhất trí với chủ trương thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

– Ngày 25-4-1976, cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tiến hành trong cả nước.

– Quốc hội khoá VI của nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên tại Hà Nội từ ngày (24/6 đến ngày 3-7-1976) đã bầu các cơ quan, thông qua chính sách đối nội, đối ngoại của nước Việt Nam thống nhất.

Câu hỏi 5: Quốc hội khóa VI, kì họp thứ nhất của nước Việt Nam thống nhất đã có những quyết định gì?

Trả lời câu hỏi:

* Quốc hội quyết định:

– Lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể từ ngày 2-7-1976.

– Quyết định Quốc huy, Quốc kì là cờ đỏ sao vàng, Quốc ca là bài Tiến quân ca, Thủ đô là Hà Nội, thành phố Sài Gòn – Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

– Bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bầu Ban dự thảo Hiến pháp.

– Ở địa phương, Quốc hội quyết định tổ chức thành ba cấp chính quyền: cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương, cấp huyện và tương đương, cấp xã và tương đương, cấp xã và tương đương. Ở mỗi cấp chính quyền có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

Câu hỏi 6: Việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước có ý nghĩa như thế nào?

Trả lời câu hỏi:

-Ý nghĩa của việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước: thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc, ý chí thống nhất , quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam độc lập và thống nhất toàn thể nhân dân ta.

– Tạo ra những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước, những điều kiện thuận lợi để cả nước đi lên chủ nghĩa và hội, những khả năng to lớn để bảo vệ Tổ quốc và mở rộng quan hệ quốc tế với các nước trong khu vực và trên thế giới.

Câu hỏi 7: Việc thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ cấp bách trước mắt trong năm đầu sau kháng chiến chống Mĩ thắng lợi có ý nghĩa gì?

Trả lời câu hỏi:

Việc thực hiện nhiệm vụ ổn định tình hình miền Nam, khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế – văn hóa có ý nghĩa:

* Chấn chinh lại tổ chức, đẩy mạnh hoạt động về chính trị, kinh tế – xã hội, văn hóa – giáo dục; tổ chức lại cho phù hợp với tình hình mới, dưới chính quyền cách mạng.

+ Hàn gắn các vết thương chiến tranh, xóa bỏ tàn dư của chế độ cũ, phục hồi nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá, ổn định đời sống nhân dân, xây dựng nền văn hóa – giáo dục cách mạng.

Một số chuyên mục của lịch sử lớp 9

Xem thêmCâu hỏi ôn tập bài 30: Hoàn thành giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước ( 1973-1975) (Phần 2) – Lịch sử 9

Tài liệu văn học dành cho học sinh và giáo viên

Bài viết liên quan