Đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi – Đề số 6 – Lịch sử 12

ĐỀ SỐ 6

(ĐỀ thi HSG lớp 12, Thanh Hoá năm 2010 -2011)

I. LỊCH SỬ VIỆT NAM

Câu 1 (5,0 điểm)

Nêu khái quát những sự kiện lịch sử cơ bản gắn với vai trò lãnh đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh trong tiến trình cách mạng Việt Nam từ 1930 – 1945. Trong đó sự kiện nào được đánh giá là mở ra kí  nguyên mới của lịch sử dân tộc? Vì sao?

Câu 2 (5,0 điểm)
Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam:
a) Hoàn cảnh, nội động của hội nghị?
b) Nguyên nhân dẫn đến thành công của hội nghị?
c) Tại sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam?

Câu 3 (4,0 điểm)

Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ:
a) Vìsao Đảng ta quyết định mở chiến dịch?
b) Kết quả, ý nghĩa?
c) Chiến thắng Điện Biên Phủ đã có tác động như thế nào đến việc kí kết Hiệp định Giơnevơ (21/7/1954)?

II. LỊCH SỬ THẾ GIỚI

Câu 4 (4,0 điểm)
Nêu những nét chính trong chính sách đối ngoại của Mĩ từ năm 1945 – 2000?

Câu 5 (2.0 điểm)
Hoàn thành bảng tổng hợp sau:

Thời gian Sự kiện
Lào tuyên bộ độc lập
Chính Phủ Pháp kí Hiệp ước trao trả độc lập cho Campuchia
Việt Nam tuyên bố là quốc gia độc lập
Bru-nây tuyên bố là một quốc gia độc lập
Hiệp hội các nước Đông Nam A thành lập
Việt Nam là thành viên chính thức của ASEAN
Hiến chương ASEAN được kí kết

HƯỚNG DẪN

Câu 1. * Nêu khái quát những sự kiện lịch sử cơ bản gắn với vai trò lãnh đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh trong tiến trình cách mạng Việt Nam từ 1930 -1945.

– Triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (6/1/1930), thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng do Người soạn thảo…
– Ngày 28/1/1941, Nguyễn Ái Quốc về nước, triệu tập Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 8 (10/5/1941) thành lập Mặt trận Việt Minh (19/5/1941), trực tiếp lãnh đạo cuộc vận động Cách mạng tháng Tám 1945…
– Ngày 22/12/1944, theo chỉ thị của Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập…

– Tháng 5/1945, Hồ Chí Minh rời Pắc Bỏ (Cao BẰng) về Tuyên Quang, xây dựng Tân Trào thành trung tâm chỉ đạo phong trào cách mạng cả nước 4/6/1945 theo chỉ th của, Hồ Chí Minh khu giải phóng chính thức được thành lập gọi là khu giải phóng Việt Bắc…
– Từ ngày 16 đến ngày 17/8/1945, Đại hội quốc dân được triệu tập ở Tân Trào đã tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa của Đảng, thông qua 10 chính sách của Mặt trận Việt Minh, cử ra Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch…
– Ngày 25/8/1945, Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng và Uỷ ban Dân tộc giải phóng Việt Nam từ Tân Trào về Hà Nội. Theo đề nghị của Hồ Chí Minh, Uỷ ban dân tộc giải phóng Việt Nam cải tổ thành Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (28/8/1945). Trong những ngày lịch sử này, Hồ Chí Minh soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập…
– Ngày 2/9/1945, HCM đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bộ khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

* Sự kiện được đánh giá là sự kiện mở ra kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc? Vì sao
– Thắng lợi của cách mạng tháng Tám 1945.
– Vi: mở ra kỉ nguyên độc lập, tự do; kỉ nguyên nhân dân lao động nắm chính quyền…
– Với thắng lợi của cách mạng tháng Tám, Đảng Cộng sản Đông Dương trở thành một Đảng cầm quyền, chuẩn bị những điều kiện tiên quyết cho nhữngngày thắng lợi tiếp theo…
* Hoàn cảnh:
– Năm 1929, ba tổ chức cộng sản ra đời, hoạt động riêng rẽ, làm ảnh hưởng đến tâm lí quần chúng và sự phát triển chung của phong trào cách mạng …
– Yêu cầu thống nhất các tổ chức cộng sản được đặt ra một cách bức thiết.
– Trước tinh hình đó, Nguyễn Ái Quốc từ Thái Lan về Trung Quốc, triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất…
– Hội nghị do Nguyễn Ái Quốc chủ trì, diễn ra tại cửu Long (Hương cảng – Trung Quốc) bắt đầu từ ngày 6/1/1930.

* Nội dung hội nghị:
– Nguyễn Ai Quốc phê phán những điểm sai lầm của các tổ chức cộng sản riêng rẽ…
– Hội nghị nhất trí hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất…
– Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo…

b) Nguyên nhân dẫn đến thành công của hội nghị:

– Giữa đại biểu các tổ chức cộng sản không có mâu thuẫn về y thức hệ, đều có xu hướng vô sản, đều tuân theo điều lệ của Quốc tế cộng sản.
– Đáp ứng đúng yêu cầu của thực tiễn cách mạng lúc đó.
– Do sự quan tâm của Quốc tế cộng sản và uy tín cao của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.

c) Tại vì:

– Đảng trở thành chính đảng duy nhất lãnh đạo cách mạng Việt Nam.
– Từ đây cách mạng Việt Nam có đường lối đúng đắn, khoa học, sáng tạo…
– Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế gìới.
– Đảng ra đời là sự chuẩn bị tất yêu đầu tiên có tính chất quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt mới trong lịch sử phát triển của dân tộc Việt Nam…

Câu 3.

a) Vì sao Đảng ta quyết định mở chiến dịch:

– Điện Biên Phủ có v trí chiến lược quan trọng…, là trung tâm của kế hoạch Nava…
– Điện Biên Phủ là một tập đoàn cứ điểm mạnh nhưng cũng có nhiều điểm yếu…; trong khi đó lực lượng kháng chiến của ta đã lớn mạnh…
– Để kết hợp với mặt trận đấu tranh ngoại giao… => Ta xác định đây là trận quyết chiến chiến lược…

b) Kết quả, ý nghĩa:

– Kết quả: Ta đã loại khỏi vòng chiến đấu đấu 16.200 tên địch, bắn rơi phá huỷ 62 máy bay, thu toàn bộ vũ khí và phương tiện chiến tranh. Kế hoạch Nava hoàn toàn bị phá sản…
– Ý nghĩa: Là chiến thắng oanh liệt nhất trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp; làm xoay chuyển cục diện chiến tranh; tạo điều kiện thuận lợi cho việc kí kết Hiệp định Giơnevơ; cổ vũ mạnh mẽ đến phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới…

c) Tác động của chiến thắng Điên Biên Phủ đối với việc kí kết Hiệp định Giơnevơ

– Trước khi ta mở chiến dịch Điện Biên Phủ, Pháp và Mĩ vẫn có âm mưu kéo dài và mở rộng chiến tranh ở Đông Dương, muốn thương lượng đàm phán trên thế mạnh có lợi cho chúng…
– Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã giáng đòn quyết định vào y chí xâm lược của thực dân Pháp, buộc chúng phải thay đổi thái độ trên bàn đàm phán, chấp nhận kí kết Hiệp định Giơnevơ, kết thúc chiến tranh, lập lại hoà bình ở Đông Dương.

Câu 4. * Thời kì từ 1945 -1973:

– Tháng 3/1947, tổng thống H.Truman đã phát động Chiến tranh lạnh nhằm chống Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa…
– Thực hiện chiến lược toàn cầu nhằm 3 mục tiêu chủ yếu:
+ Ngăn chặn, đẩy lùi tiến tới xoá bỏ hoàn toàn chủ nghĩa xã hội trên thế gìới.
+ Đàn áp phong trào gìải phóng dân tộc, phong trào công nhân và cộng sản quốc tế.
+ Không chế, chi phối các nước tư bản đồng minh của Mĩ…
– Chính sách cơ bản của Mĩ là dựa vào sức mạnh kinh tế và quân sự.
– Thành lập các khôi quân sự, các liên minh quân sự, xây dựng các căn cứ quân sự trải khắp toàn cầu…
– Trực tiếp gây ra các cuộc chiến tranh xâm lược hoặc can thiệp vũ trang vào nhiều nước, nhiều khu vực trên thế gìới…
– Thực hiện sách lược hoà hoãn với hai nước lớn xã hội chủ nghĩa (Liên Xô, Trung Quốc) để chống lại phong trào đấu tranh cách mạng của các dân tộc..

* Thời kì từ 1973 -1991:
– Xu thế đối thoại hoà hoãn ngày càng chiếm ưu thế…
– Tháng 12/1989 tuyên bộ chấm dứt chấm dứt Chiến tranh lạnh…
– Cùng với các nước phương Tây ra sức tác động vào quá trình khủng hoảng của Liên Xô và Động Âu.
* Thời kì từ 1991 đến năm 2000
– Triển khai chiến lược cam kết và mở rộng…, can thiệp vào nhiều nước trên thế gìới..
– Tham vọng thiết lập trật tự thế gìới đơn cực…
– Bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 11/7/1995.

Câu 5. Hoàn thành bảng tổng hợp

Thời gian Sự kiện
12/10/1945 Lào tuyên bộ độc lập
9/11/1953 Chính Phủ Pháp kí Hiệp ước trao trả độc lập cho Campuchia
2/9/1945 Việt Nam tuyên bộ là quốc gia độc lập
1/1984 BỊru-nây tuyên bộ là một quốc gìa độc lập
8/8/1967 Hiệp hội cóc nước Động Nam Á thành lập
7/1995 Việt Nam là thành viên chính thức của ASEAN
11/2007 , Hiến chương ASEAN được kí kết
2/1976 1 Hiệp ước Ba Li được kí kết

Những chuyên mục hay của Lịch sử lớp 12:

Bài viết liên quan