Đề thi chuyên đề 9: Sự phát triển của khoa học kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XX – Lịch sử 8

ĐỀ 1

Câu 1. Nêu nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới từ năm 1917 đến năm 1945 ?

Câu 2. Lập bảng thống kê theo mẫu dưới đây về những sự kiện chính của lịch sử thế giới (1917 -1945) ?

Thời gian Sự kiện
*Nước Nga – Liên Xô
Tháng 2-1917 ………………………………….
Ngày 7-11 -1917 ………………………………….
Từ năm 1918 -1920 ………………………………….
Từ năm 1921 – 1941 ………………………………….
*Các nước khác
Từ năm 1918 -1923 ………………………………….
Từ năm 1924 -1929 ………………………………….
Từ năm 1929 -1933 ………………………………….
Từ năm 1933 -1939 ………………………………….
Từ năm 1939 -1945 ………………………………….

Câu 3. Chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất trong số các sự kiện lịch sử từ năm 1917 đến năm 1945 và nêu lí do vì sao em chọn sự kiện đó ?

HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Câu 1:

Hướng dẫn trả lời:

-Sự phát triển có tính chất bước ngoặt của cách mạng thế giới với thắng lợi mở đầu của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga.

-Sự phát triển thăng trầm đầy kịch tính của chủ nghĩa tư bản.

-Cuộc đấu tranh dân tộc và giai cấp rộng lớn, quyết liệt trong phạm vi từng nước và trên thế giới nhằm giành hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Câu 2. Lập bảng thống kê theo mẫu dưới đây về những sự kiện chính của lịch sử thế giới (1917 -1945) ?

Thời gian Sự kiện  
*Nước Nga – Liên Xô  
Tháng 2-1917 ………………………………….  
Ngày 7-11 -1917 ………………………………….  
Từ năm 1918 -1920 ………………………………….  
Từ năm 1921 – 1941 ………………………………….  
*Các nước khác
Từ năm 1918 -1923 ………………………………….  
Từ năm 1924 -1929 ………………………………….  
Từ năm 1929 -1933 ………………………………….  
Từ năm 1933 -1939 ………………………………….  
Từ năm 1939 -1945 ………………………………….  

 

Hướng dẫn trả lời :

Thời gian Sự kiện Kết quả
*Nước Nga – Liên Xô :
Tháng 2-1917 Cách mạng dân chủ tư sản Nga thắng lợi. Lật đổ chế độ Nga hoàng, 2 chính quyền song song tồn tại.
Ngày 7-11 -1917 Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga thắng lợi. + Lật đổ chính phủ lâm thời tư sản.

+ Thành lập nước Cộng hòa Xô viết và chính phủ Xô viết.

+ Xóa bỏ chế độ người bóc lột người,

Từ năm 1918-1920 Cuộc đấu tranh xây dựng và bảo vệ chính quyền Xô viết Xây dựng hệ thống chính trị, nhà nước mới; đánh thẳng thù trong giặc ngoài.
Từ năm 1921 -1941 Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, tập thể hóa nông nghiệp.
*Các nước khác:
Từ năm 1918-1923 Cao trào cách mạng ở châu Âu, châu Á. Đảng Cộng hòa thành lập, Quốc tế Cộng sản ra đời.
Từ năm 1924 – 1929 Thời kì ổn định và phát triển của chủ nghĩa tư bản. Sản xuất công nghiệp phát triển nhanh chóng, chính trị ổn định.
Từ năm 1929 – 1933 Cuộc khủng hoảng kinh tế nổ ra ở Mĩ và lan tới khắp các nước tư bản Kinh tế giảm sút nghiêm trọng, chính trị khủng hoảng.
Từ năm 1933 -1939 Các nước tư bản tìm cách thoát khỏi khủng hoảng. Khối Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản phát xít hóa chế độ chính trị chuẩn bị chiến tranh. Khối Anh, Pháp, Mĩ thực hiện cải cách kinh tế chính trị, duy trì chế độ dân chủ tư sản.
Từ năm 1939-1945 Chiến tranh thế giới thứ hai. 72 nước trong tình trạng chiến  tranh. Phe phát xít thất bại, thắng lợi thuộc về Liên Xô, các nước Đồng minh và nhân loại tiến bộ trên thế giới.

Câu 3. Chọn 5 sự kiện tiêu biểu nhất trong số các sự kiện lịch sử từ năm 1917 đến năm 1945 và nêu lí do vì sao em chọn sự kiện đó.

Năm sự kiện tiêu biểu nhất:

1.Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga năm 1917.

2. Cao trào Cách mạng ở châu Âu 1918 -1923.

3.Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á.

4. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 -1933.

5. Chiến tranh thế giới thứ hai.

 Lí do:

  1. Với cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga, lần đầu tiên, chủ nghĩa xã hội đã trở thành hiện thực ở một nước, mở ra một thời kì mới trong lịch sử của nhân loại: độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.
  2. Cao trào Cách mạng ở châu Âu 1918 -1923 có bước chuyển biến mới: giai cấp công nhân trưởng thành, nhiều Đảng Cộng sản ra đời dẫn tới sự thành lập Quốc tế cộng sản, lãnh đạo phong trào cách mạng đi theo con đường Cách mạng tháng Mười.
  3. Phong trào độc lập dân tộc ở các nước thuộc địa, phụ thuộc là đòn tấn công vào tư bản chủ nghĩa. Trong phong trào đó, giai cấp vô sản trưởng thành và tham gia lãnh đạo phong trào.
  4. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – 1933 đẩy các nước tư bản vào cuộc khủng hoảng chưa từng có, dẫn đến hậu quả chủ nghĩa phát xít thắng thế và đẩy nhân loại đứng trước nguy cơ một cuộc chiến tranh mới.
  5. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) là cuộc chiến tranh gây ra những tổn thất khủng khiếp nhất trong lịch sử nhân loại, kết thúc một thời kì phát triển của lịch sử thế giới hiện đại.

Những chuyên mục hay của Lịch sử lớp 8:

Bài viết liên quan